EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

EU17: Hegre, HLF: -Vi må dra sammen

Som en egentlig selvfølgelig del av EU17 kom HLF ved generalsekretær Anders Hegre for å prate om framtidens politiske utfordiringer. Hans hovedbudskap var at alle aktørene må dra sammen. Han dro fram Audiograforbundet, "Håvard&co", som en dyktige og aktiv aktør, men var nådesløs når det kom til andre foreninger og forbund. 

Hegre mente videre at det eneste politikerne ser på at hvor forferdelig det er at utgiftene til høreapparater og hjelpemilder er økende. Dette har han nok meget sikkert rett i. Det er en viss pott som er tiltenkt hørsel. Om denne øker for mye vil det kuttes, og det gis ikke rom til noe økning av utgiftene igjennom f.eks. flere audiografer eller refusjonsrett. Han viste videre til kjente samfunnskostnader, men like fullt får vi altså ikke politikerne til å lytte...

Hegre ble utfordret på nettopp refusjonsrett av nestleder i Audiografforbundet. Han svarte at HLF ikke har tatt et akivt standpunkt til dette. Det kan argumenteres for at når HLF ikke støtter refusjon hos audiografer er de i all praktisk forstand er imot. I alle de årene dette har vært en varm potet politisk har HLF unngått temaet. Hegres svar er å styrke høresentralene, jobbe for kommunal kompetanse og økt ambulering. HLF har med andre ord meget god tid til å løse framtidens utfordringer - men kanskje er det de rammene de er gitt av sine medlemmer i deres vedtatte handlingsprogram.

Det må påpekes at HLF står som garantist for et innstendig og kontinuerlig politisk press og at media er på hørselssaken. audiograg.no heier på Hegre&co, men håper de etterhvert blir langt mer spisset på hvordan det skal blir langt flere audiopedagoger og audiografer. audiograf.no noterer seg videre at HLF mener alle bør stå sammen med et felles budskap. Vi er spent på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. I hvilket fora skal dette budskapet dannes? Kanskje bør alle aktørene sitte sammen på neste stortingshøring.

Hegre la også vekt på at det ikke må skapes for mye drama rundt manglende oppfølging, da dette kan virke imot sin hensikt på et mer taktisk plan. Vi aner at slike samtaler bør tas i mer lukkede fora og ønsker samtlige lykke til med å skape et felles budskap for en framtidig forbedret hørselsomsorg.