EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Valg 2017: Hvilke parti støtter audiografene?

Etter mange års arbeid med å opplyse politikerne om hvem audiografene er, og at landets hørselshemmede ikke har den tilgjengeligheten til oss som de trenger er spørsmålet hvorvidt dette har det gitt resultater. I forkant av både kommune- og stortingsvalg har Din Hørsel, fagbladet til Hørselshemmedes Landsforbund, som vane å spørre de ulike partiene om deres syn på ulike tema innen hørsel. Gledelig nok kan det fastslås at svarene som leveres viser at det eksisterer en god forståelse for aktuelle utfordringer. Vi anbefaler å lese artikkelen i sin helhet for å få en fullgod innsikt i partienes svar innen hele hørselssektoren. Vi har her valgt å plukke fram en del sitater der de ulike partiene trekker fram audiografene:

"Høyre mener at det er uheldig at mange pasienter som ikke har behov for ytterligere utredning, sendes innom spesialisthelsetjenesten i stedet for å sendes direkte til oppfølging hos audiograf. Dette medfører økte ventetider og er en unødvendig flaskehals i helsetjenesten. En mulig løsning kan være at førstegangsutredning for hørsel går fra fastlege til øre-nese-hals-lege, som ved behov henviser til audiograf for tilpasning og oppfølging av høreapparat. Tidligere utredede pasienter henvises direkte fra fastlege til audiograf, og ved behov for nye høreapparater vil fastlegen kunne henvise til spesialist for ny utredning."

"Ved flere anledninger har vi tatt lange ventetider og tilbudet til hørselshemmede opp med helseministeren, senest i spørretimen denne våren. Det er lange ventetider for hørselshemmede, og vi opplever at lite blir gjort for å bedre situasjonen. Arbeiderpartiet mener det må opprettes flere avtaler for audiografer, slik at flere kan få hjelp med rehabilitering og nødvendige hjelpemidler. Da Stortinget behandlet primærhelsemeldingen, stilte Ap seg bak et forslag om å utrede refusjon av utgifter til audiograf. Dette har til nå ikke blitt fulgt opp. Nærhet til behandlere er også vesentlig, slik at oppfølgingen blir god for den enkelte. Videre mener vi styrking av denne faggruppen og mer arbeid på tvers er sentralt for å styrke tilbudet til pasientene." 

"KrF mener det er behov for flere audiografer enn vi har i dag, og at det er altfor lange ventelister mange steder. I Stortinget har KrF støttet at førstegangsutredning for hørsel kan gå fra fastlege til øre-nese-hals-lege, som ved behov henviser til audiograf for tilpasning og oppfølging av høreapparat. Tidligere utredede pasienter bør kunne henvises direkte fra fastlege til audiograf, og ved behov for nye høreapparater bør fastlegen kunne henvise til spesialist for ny utredning. Det er også grunn til å se nærmere på regelverket, slik at pasienter kan få refundert sine utgifter for tilpasning og justering av høreapparat hos audiograf." Om kommunal kompetanse: "KrF mener også at kommunene bør ha en hørselskontakt med bred kompetanse, og at vi bør vurdere om audiograftjenesten skal gis utvidede rettigheter, med refusjonsrett for medisinsk avklarte pasienter. KrF mener at hørselsutredning er et viktig forebyggende grep som bør tilbys alle eldre."

"Venstre mener at flere private høreapparatformidlere, som autoriserte audiografer, må kunne formidle høreapparater via NAV i samarbeid med tilknyttet avtalespesialist."

FrP: "For å bidra til mer helhetlig tilbud, mindre ventetid og effektive tjenester for pasienter med hørselsproblemer vil audiografer være viktige bidragsytere."

Audiografforbundet mener at dagens ordning med NAV-finansierte høreapparater er et felles gode. Her virker samtlige partier relativt samstemte i at dagens ordning skal videreføres eller i det minste være like god. Både helsepoltisk talskvinne for Høyre, Tone Trøen, og aspirerende helseminister Torgeir Michaelsen (Ap) har ved flere anledninger framsnakket audiografer. Trine Schei Grande i Venstre var i 2011 den første til å løfte refusjon hos audiografer fram på Stortinget. Trøen(H) og Kari Kjønaas Kjos(FrP) var de som for alvor løftet audiografsaken opp i 2015, og med bakgrunn i at samtlige partier stilte seg bak forslaget deres har er nok ikke dette saken der man kan finne en klar kandidat framfor årets stortingvalg. Vi ønsker likevel alle våre medlemmer og støttespillere et riktig godt valg!